Onderwerp: Bezoek-historie

Algemeen (SB3225)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Met ingang van 1 juli 1999 bevat de Awb een regeling omtrent de behandeling van klachten door bestuursorganen. In de regeling is getracht een evenwicht te vinden tussen het bieden van voldoende waarborgen voor een zorgvuldige klachtbehandeling enerzijds, en het voorkomen van nodeloze formalisering of bureaucratisering anderzijds. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van dit deel van de Awb heeft de SVB haar eigen klachtenreglement ingetrokken.

De Awb bevat een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen. In de regeling is geprobeerd een evenwicht te vinden tussen het bieden van voldoende waarborgen voor een zorgvuldige klachtbehandeling enerzijds, en het voorkomen van nodeloze formalisering of bureaucratisering anderzijds. De Awb bevat alleen procedurele voorschriften voor schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager (artikel 9:4 Awb). De SVB hanteert ten aanzien van deze klachten het beleid datstreeft ernaar in alledeze gevallen wordt getracht de klacht op een zo kort mogelijke termijn naar tevredenheid van de klager af te doen. Hiertoe wordt getrachtOok probeert zij om de gedraging waarover wordt geklaagd, zo snel mogelijk te corrigeren en eventueel een voorlopig oordeel uit te spreken over de gedraging. Kan de SVB de klacht niet naar tevredenheid van de klager worden afgehandeldafhandelen dan wordtnodigt zij de klager uitgenodigduit voor een hoorzitting en zalgeeft een formeel eindoordeel over de klacht worden gegeven.

In de Awb zijn geen voorschriften opgenomen voor de afhandeling van mondeling ingediende klachten of klachten die geen betrekking hebben op een gedraging jegens de klager. Wel zijn op de afhandeling van deze klachten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. De in de Awb vervatte procedurele voorschriften - betreffendeover onder meer het houden van een hoorzitting - zijn dan echter niet van toepassing.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 9:1, lid 1, artikel 9:4, artikel 9:5, artikel 9:6, artikel 9:10 en artikel 9:12
Awb

Besluit beleidsregels SVB 20072016

Naar boven