Onderwerp: Bezoek-historie

Kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift (SB3223)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 7:15, tweede en derde lid Awb regelt dat het bestuursorgaan op verzoek de kosten vergoedt die een belanghebbende in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft moeten maken indien het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het verzoek tot schadevergoeding moet tijdens de bezwaarschriftprocedure worden gedaan, in ieder geval voordat de beslissing op het bezwaar wordt genomen. Voorts moet het maken van kosten redelijk worden geacht. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van artikel 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) en het in de bijlage bij dat besluit neergelegde puntensysteem en forfaitair tarief. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat alleen sprake kan zijn van aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid indien een besluit inhoudelijk onjuist is. De SVB vergoedt daarom geen kosten indien slechts sprake is van vormfouten of motiveringsgebreken.

Als sprake is van beroepsmatig verrichte rechtsbijstand in samenhangende zaken, waarbij een gemachtigde tien of meer belanghebbenden vertegenwoordigt, hanteert de SVB het volgende beleid. Als de gemachtigde aanvoert en aannemelijk maakt dat toepassing van artikel 3 Bpb leidt tot een onevenredig lage vergoeding voor de door hen gemaakte proceskosten, dan berekent de SVB de proceskostenvergoeding per afzonderlijke zaak. De SVB hanteert in dat geval een waarde per punt ter hoogte van 15,5% van de bedragen die worden genoemd in onderdeel B van de Bijlage bij het Bpb. De SVB geeft hiermee invulling aan artikel 2, derde lid Bpb en aan de uitspraak van de CRvB van 30 juni 2006.

Grondslag

Artikel 7:15, leden 2 en 3

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven