Onderwerp: Bezoek-historie

Kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift (SB3223)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 7:15, tweede en derde lid Awb regelt dat het bestuursorgaan op verzoek de kosten vergoedt die een belanghebbende in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft moeten maken indien het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het verzoek tot schadevergoeding moet tijdens de bezwaarschriftprocedure worden gedaan, in ieder geval voordat de beslissing op het bezwaar wordt genomen. Voorts moet het maken van kosten redelijk worden geacht. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van artikel 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht en het in de bijlage bij dat besluit neergelegde puntensysteem en forfaitair tarief. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat alleen sprake kan zijn van aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid indien een besluit inhoudelijk onjuist is. De SVB vergoedt daarom geen kosten indien slechts sprake is van vormfouten of motiveringsgebreken.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

Artikel 7:15, leden 2 en 3

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven