Onderwerp: Bezoek-historie

Kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift (SB3223)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op 12 maart 2002 is de wet in werking getreden waarmee de vergoeding van in de bezwaarfase gemaakte kosten in de Awb is geregeld. Artikel 7:15, tweede en derde lid Awb is hierbij aldus gewijzigd datregelt dat het bestuursorgaan op verzoek de kosten vergoedt die een belanghebbende in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft moeten maken door het bestuursorgaan dienen te worden vergoed indien het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het verzoek tot schadevergoeding moet tijdens de procedurebezwaarschriftprocedure worden gedaan, in ieder geval voordat de beslissing op het bezwaar wordt genomen. Voorts moet het maken van kosten redelijk worden geacht. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van artikel 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) en het in de bijlage bij dat besluit neergelegde puntensysteem en forfaitair tarief. Uit de toelichting op de wettelijke regelingwetsgeschiedenis blijkt dat alleen sprake kan zijn van aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid indien een besluit inhoudelijk onjuist is. De SVB vergoedt derhalvedaarom geen kosten indien louterslechts sprake is van vormfouten of motiveringsgebreken.

Uit de uitspraak van de CRvB van 13 juni 2005 volgt dat de SVB schadeplichtig is in geval van een gegrondverklaring van een bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit. In dat geval vergoedt de SVB de kosten die een belanghebbende in verband met het behandelen van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, tenzij het niet tijdig nemen van een besluit niet aan de SVB kan worden verweten. In beginsel past de SVB daarbij de gewichtsfactor 0,25 (zeer licht) als bedoeld in de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht toe.

De in artikel 7:15 Awb vervatte regeling ziet alleen op de vergoedingAls sprake is van kosten van een bezwaarschriftprocedureberoepsmatig verrichte rechtsbijstand in geval van primaire besluiten genomen opsamenhangende zaken, waarbij een gemachtigde tien of na 12 maart 2002. Uit het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999 vloeit echter voort dat de SVB tevens kan worden gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt ten behoeve van een bezwaarschriftprocedure waarin bezwaar is gemaakt tegen een primair besluit van vóór 12 maart 2002. In dat geval vindt toetsing van de vraag of de SVB aansprakelijkheid aanvaardtmeer belanghebbenden vertegenwoordigt, plaats naar analogie van het bepaalde in artikel 7:15, tweede lid Awb. Uit het feit dat de vergoeding van kosten in geval van een primair besluit genomen vóór 12 maart 2002 een overwegend civielrechtelijk karakter draagt, volgt dat geen analoge toepassing kan worden gegeven aan artikel 7:15, derde lid Awb of artikel 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wat betreft verzoeken om vergoeding van kosten gemaakt in geval van een primair besluit genomen vóór 12 maart 2002 geldt daarom dathanteert de SVB methet volgende beleid. Als de gemachtigde aanvoert en aannemelijk maakt dat toepassing van artikel 3:310 BW inhoudelijke toetsing achterwege laat als het verzoek niet is ontvangen binnen vijf jaren vanaf het moment dat herroeping van het primaire besluit heeft plaatsgevonden. Voorts toetst Bpb leidt tot een onevenredig lage vergoeding voor de door hen gemaakte proceskosten, dan berekent de SVB de proceskostenvergoeding per afzonderlijke zaak. De SVB hanteert in dat geval een waarde per punt ter hoogte van de vergoeding in geval15,5% van primaire besluiten genomen vóór 12 maart 2002 aan de vraag of de hoogtebedragen die worden genoemd in onderdeel B van de gemaakte kosten redelijk is, zodatBijlage bij het Bpb. De SVB geeft hiermee invulling aan artikel 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, derde lid Bpb en het inaan de uitspraak van de bijlage bij dat besluit neergelegde puntensysteem en forfaitair tarief buiten beschouwing blijven.CRvB van 30 juni 2006.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

Artikel 7:15, leden 2 en 3

Besluit beleidsregels SVB 20102016

Naar boven