Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (SB3221)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit jurisprudentie van het EHRM en de CRvB volgt dat de SVB een vergoedingschadevergoeding moet toekennenworden toegekend als op het bezwaarschrift van een belanghebbende niet is beslist binnen de redelijke termijn als genoemd in artikel 6 EVRM (EHRM 26 oktober 2000 en 10 november 2004is overschreden bij het vaststellen van burgerlijke rechten en CRvB 8 december 2004)verplichtingen. Naar aanleiding van deze jurisprudentie heeftHiervan is sprake als, inclusief de SVB het volgende beleid ontwikkeld.bezwaarschriftprocedure:

  • de procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd, in geval van beroep bij de rechtbank, of
  • de procedure minimaal 4 jaar heeft geduurd, in geval van hoger beroep (CRvB 26 januari 2009 en CRvB 28 april 2009).

De termijn vangt aan op het moment dat een bezwaarschrift is ingediend (CRvB 8 december 2004). Als een deel van de duur van de procedure aan betrokkene moet worden toegerekend, telt dit deel niet mee.

De SVB neemtUit de jurisprudentie en artikel 8:88, eerste lid, onderdeel c Awb volgt voorts dat het bestuursorgaan aansprakelijk is voor haar aandeel in ieder geval een schendingde overschrijding van de redelijke termijn aan indienals de wettelijke beslistermijn met een half jaar wordt overschreden (over de beslistermijn, zie Deel III, § 6.4)bezwaarschriftprocedure langer dan zes maanden heeft geduurd. De SVBIn dat geval kent een vergoeding toe indien hiertoe doorde SVB op verzoek van de belanghebbende een verzoek is ingediendvergoeding toe. Van een vergoeding wordt afgezienDeze bedraagt € 500 als de overschrijdingbezwaarschriftprocedure langer dan een half jaar heeft geduurd en wordt met eenzelfde bedrag verhoogd voor elk volledig half jaar dat de SVB heeft verzuimd te besluiten op het bezwaarschrift. Op grond van jurisprudentie van de redelijke termijn geheel aan betrokkene te wijten isCRvB brengt de SVB reeds uitbetaalde dwangsommen niet in mindering op deze vergoeding (CRvB 8 september 2011).

Grondslag

artikel 8:88, eerste lid Awb, artikel 6 EVRM

Besluit beleidsregels SVB 20072016

Naar boven