Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (SB3221)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit jurisprudentie van het EHRM en de CRvB volgt dat de SVB een vergoedingschadevergoeding moet toekennenworden toegekend als op het bezwaarschrift van een belanghebbende niet is beslist binnen de redelijke termijn als genoemd in artikel 6 EVRM (EHRM 26 oktober 2000 en 10 november 2004is overschreden bij het vaststellen van burgerlijke rechten en CRvB 8 december 2004)verplichtingen. Naar aanleiding van deze jurisprudentie heeftHiervan is sprake als, inclusief de SVB het volgende beleid ontwikkeld.bezwaarprocedure:

  • de procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd, in geval van beroep bij de rechtbank, of
  • de procedure minimaal 4 jaar heeft geduurd, in geval van hoger beroep (CRvB 26 januari 2009 en CRvB 28 april 2009).

De termijn vangt aan op het moment dat een bezwaarschrift is ingediend (CRvB 8 december 2004). Als een deel van de duur van de procedure aan betrokkene moet worden toegerekend, telt dit deel niet mee.

De SVB neemtUit de jurisprudentie volgt voorts dat het bestuursorgaan aansprakelijk is voor haar aandeel in ieder geval een schendingde overschrijding van de redelijke termijn aan indienals de wettelijke beslistermijn met een half jaar wordt overschreden (over de beslistermijn, zie Deel III, § 6.4)bezwaarprocedure langer dan zes maanden heeft geduurd. De SVBIn dat geval kent een vergoeding toe indien hiertoe doorde SVB op verzoek van de belanghebbende een verzoek is ingediendvergoeding toe. Van een vergoeding wordt afgezienDeze bedraagt € 500 als de overschrijdingbezwaarprocedure langer dan een half jaar heeft geduurd en wordt met eenzelfde bedrag verhoogd voor elk volledig half jaar dat de SVB heeft verzuimd te besluiten op het bezwaarschrift. Uit de jurisprudentie van het EHRM volgt dat de redelijke termijn geheel aan betrokkene te wijtenintroductie van een versnellende procedure, zoals de dwangsomregeling, gevolgen mag hebben voor de hoogte van de vergoeding mits deze snel wordt toegekend en voldoende is gemotiveerd. De SVB brengt daarom reeds uitbetaalde dwangsommen in mindering op de vergoeding.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 20072013