Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (SB3221)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit jurisprudentie van de CRvB volgt dat een vergoedingschadevergoeding moet worden toegekend als een gerechtelijke procedure de redelijke termijn als genoemd in artikel 6 EVRM heeftis overschreden bij het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen. Hiervan is sprake als, inclusief de bezwaarprocedurebezwaarschriftprocedure:

  • de procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd, in geval van beroep bij de rechtbank, of
  • de procedure minimaal 4 jaar heeft geduurd, in geval van hoger beroep (CRvB 26 januari 2009 en CRvB 28 april 2009).

  • de procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd, in geval van beroep bij de rechtbank, of
  • de procedure minimaal 4 jaar heeft geduurd, in geval van hoger beroep (CRvB 26 januari 2009 en CRvB 28 april 2009).

De termijn vangt aan op het moment dat een bezwaarschrift is ingediend (CRvB 8 december 2004). Als een deel van de duur van de procedure aan betrokkene moet worden toegerekend, telt dit deel niet mee.

Uit de jurisprudentie en artikel 8:88, eerste lid, onderdeel c Awb volgt voorts dat het bestuursorgaan aansprakelijk is voor haar aandeel in de overschrijding van de redelijke termijn als de bezwaarprocedurebezwaarschriftprocedure langer dan zes maanden heeft geduurd. In dat geval kent de SVB op verzoek van de belanghebbende een vergoeding toe. Deze bedraagt € 500 als de bezwaarprocedurebezwaarschriftprocedure langer dan een half jaar heeft geduurd en wordt met eenzelfde bedrag verhoogd voor elk volledig half jaar of gedeelte daarvan dat de SVB heeft verzuimd te besluiten op het bezwaarschrift. Op grond van jurisprudentie van de CRvB brengt de SVB reeds uitbetaalde dwangsommen niet in mindering op deze vergoeding (CRvB 8 september 2011).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt. artikel 8:88, eerste lid Awb, artikel 6 EVRM

Besluit beleidsregels SVB 20092016

Wet- en regelgeving