Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (SB3221)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit jurisprudentie van het EHRM en de CRvB volgt dat de SVB een vergoeding moet toekennenworden toegekend als op het bezwaarschrift van een belanghebbende niet is beslist binnengerechtelijke procedure de redelijke termijn als genoemd in artikel 6 EVRM (EHRM 26 oktober 2000 en 10 november 2004 en CRvB 8 december 2004)heeft overschreden. Naar aanleiding van deze jurisprudentie heeftHiervan is sprake als, inclusief de SVB het volgende beleid ontwikkeld.bezwaarprocedure:

  • de procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd, in geval van beroep bij de rechtbank, of
  • de procedure minimaal 4 jaar heeft geduurd, in geval van hoger beroep (CRvB 26 januari 2009 en CRvB 28 april 2009).

De SVB neemt een schending van de redelijke termijn vangt aan indien de SVB betrokkene onredelijk lang van toegang tot de rechter heeft afgehouden. Hiervan is sprake als de bezwaarprocedure langer dan zes maanden heeft geduurd en de totale procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd vanafop het moment dat een bezwaarschrift is ingediend (zie onder meer CRvB 21 september 2007 en Rechtbank Arnhem 2 augustus 20078 december 2004). Als een deel van de duur van de procedure aan betrokkene moet worden toegerekend, telt dit deel niet mee. Als betrokkene (nog) geen beroep heeft ingesteld of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend, is er geen sprake van het afhouden van toegang tot de rechter (Rechtbank Amsterdam 25 september 2007). De SVB kent een vergoeding toe indien hiertoe door de belanghebbende een verzoek is ingediend. De vergoeding bedraagt € 500 voor elk half jaar dat de SVB betrokkene onredelijk lang van toegang tot de rechter heeft afgehouden.

Uit de jurisprudentie volgt voorts dat het bestuursorgaan aansprakelijk is voor haar aandeel in de overschrijding van de redelijke termijn als de bezwaarprocedure langer dan zes maanden heeft geduurd. In dat geval kent de SVB op verzoek van de belanghebbende een vergoeding toe. Deze bedraagt € 500 als de bezwaarprocedure langer dan een half jaar heeft geduurd en wordt met eenzelfde bedrag verhoogd voor elk half jaar of gedeelte daarvan dat de SVB heeft verzuimd te besluiten op het bezwaarschrift.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving op 720 april 2008,2009. De wijzigingen die samenhangen met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel isde inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 20082009