Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (SB3221)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit jurisprudentie van het EHRM en de CRvB volgt dat de SVB een vergoeding moet toekennen als op het bezwaarschrift van een belanghebbende niet is beslist binnen de redelijke termijn als genoemd in artikel 6 EVRM (EHRM 26 oktober 2000 en 10 november 2004 en CRvB 8 december 2004). Naar aanleiding van deze jurisprudentie heeft de SVB het volgende beleid ontwikkeld.

De SVB neemt een schending van de redelijke termijn aan indien de SVB betrokkene onredelijk lang van toegang tot de rechter heeft afgehouden. Hiervan is sprake als de bezwaarprocedure langer dan zes maanden heeft geduurd en de totale procedure minimaal 2 jaar heeft geduurd vanaf het moment dat een bezwaarschrift is ingediend (zie onder meer CRvB 21 september 2007 en Rechtbank Arnhem 2 augustus 2007). Als een deel van de duur van de procedure aan betrokkene moet worden toegerekend, telt dit deel niet mee. Als betrokkene (nog) geen beroep heeft ingesteld of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend, is er geen sprake van het afhouden van toegang tot de rechter (Rechtbank Amsterdam 25 september 2007). De SVB kent een vergoeding toe indien hiertoe door de belanghebbende een verzoek is ingediend. De vergoeding bedraagt € 500 voor elk half jaar dat de SVB betrokkene onredelijk lang van toegang tot de rechter heeft afgehouden.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2008

Naar boven