Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (SB3221)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit jurisprudentie van het EHRM en de CRvB volgt dat de SVB een vergoeding moet toekennen als op het bezwaarschrift van een belanghebbende niet is beslist binnen de redelijke termijn als genoemd in artikel 6 EVRM (EHRM 26 oktober 2000 en 10 november 2004 en CRvB 8 december 2004). Naar aanleiding van deze jurisprudentie heeft de SVB het volgende beleid ontwikkeld.

De SVB neemt in ieder geval een schending van de redelijke termijn aan indien de wettelijke beslistermijn met een half jaar wordt overschreden (over de beslistermijn, zie Deel III, § 6.4). De SVB kent een vergoeding toe indien hiertoe door de belanghebbende een verzoek is ingediend. Van een vergoeding wordt afgezien als de overschrijding van de redelijke termijn geheel aan betrokkene te wijten is.

Naar boven