Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens betalingsverzuim (SB3218)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 12-07-2009 t/m 16-06-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB acht zich gehouden tot vergoedingIngevolge artikel 4:97 in samenhang met artikel 4:98, artikel 4:100 en artikel 4:102 van schade wegens vertragingde Algemene wet bestuursrecht is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de voldoening van een geldsom als zij weliswaar een juist besluit heeft genomen, maar verzuimd heeft tijdigin deze artikelen genoemde situaties. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awb zo dat zij gehouden is tot betaling van een uitkering over te gaan. In dat geval betaalt de SVB met toepassing van artikel 6:119 BW op verzoek van de belanghebbende een schadevergoeding ter hoogtehet ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente over de tijd dat de SVB in verzuim is geweest.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving op 720 april 2008,2009. De wijzigingen die samenhangen met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel isde inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:100 Awb, artikel 4:102 Awb en artikel

Besluit beleidsregels SVB 20082009