Onderwerp: Bezoek-historie

Schadevergoeding (SB3217)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 26-05-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Titel 8.4 van de Awb voorziet in een verzoekschriftprocedure om schadevergoeding. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid Awb geldt deze procedure voor gevallen waarin schade is veroorzaakt door een onrechtmatig besluit, een onrechtmatige handeling ter voorbereiding van een besluit, het niet tijdig nemen van een besluit of een onrechtmatige handeling ten aanzien van bepaalde ambtenaren of vreemdelingen. Op grond van deze procedure kan een belanghebbende die meent schade te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB bij de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding indienen. In beginsel moet hij voorafgaand aan dit verzoek aan de SVB vragen om de schade te vergoeden.

Indien een belanghebbende schade meent te hebben geleden ten gevolgeOp grond van het overgangsrecht van het handelenartikel IV van de SVB zijn erWet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is titel 8.4 Awb niet van toepassing als de schade wordt veroorzaakt door een onrechtmatig besluit dat voor 1 juli 2013 is bekendgemaakt of door een onrechtmatige handeling die voor 1 juli 2013 is verricht. In deze gevallen is het recht dat gold voor 1 juli 2013 van toepassing. Dit houdt in dat de belanghebbende langs verschillende wegen waarlangs hij schadevergoeding kan vorderen. Dit kan via de administratieve rechterbestuursrechter op grond van de Awb en via de burgerlijke rechter op grond van het BW. In beide gevallen zal een belanghebbende veelal voorafgaand aan het beroep op de rechter een verzoek om vergoeding van schade kunnen indienen bij de SVB. Met betrekking tot schade en schadeposten hanteert de SVB het beleid vervat in de onderliggende paragrafen.

Met betrekking tot schade en schadeposten hanteert de SVB het hierna volgende beleid.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 7:15, leden 2 en 3, en artikel 8:73 en titel 8.4 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20112016