Onderwerp: Bezoek-historie

Schadevergoeding (SB3217)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Titel 8.4 van de Awb voorziet in een verzoekschriftprocedure om schadevergoeding. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid Awb geldt deze procedure voor gevallen waarin schade is veroorzaakt door een onrechtmatig besluit, een onrechtmatige handeling ter voorbereiding van een besluit, het niet tijdig nemen van een besluit of een onrechtmatige handeling ten aanzien van bepaalde ambtenaren of vreemdelingen. Op grond van deze procedure kan een belanghebbende die meent schade te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB bij de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding indienen. In beginsel moet hij voorafgaand aan dit verzoek aan de SVB vragen om de schade te vergoeden.

Op grond van het overgangsrecht van artikel IV van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is titel 8.4 Awb niet van toepassing als de schade wordt veroorzaakt door een onrechtmatig besluit dat voor 1 juli 2013 is bekendgemaakt of door een onrechtmatige handeling die voor 1 juli 2013 is verricht. In deze gevallen is het recht dat gold voor 1 juli 2013 van toepassing. Dit houdt in dat de belanghebbende langs verschillende wegen schadevergoeding kan vorderen. Dit kan via de bestuursrechter op grond van de Awb en via de burgerlijke rechter op grond van het BW. In beide gevallen zal een belanghebbende veelal voorafgaand aan het beroep op de rechter een verzoek om vergoeding van schade kunnen indienen bij de SVB.

Met betrekking tot de volgende schade en schadeposten heeft de SVB het hierna volgende beleid:

  • SB3218 over vergoeding van wettelijke rente
  • SB3219 over materiële en immateriële schade wegens een onrechtmatig besluit of een feitelijke handeling
  • SB3221 over vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn
  • SB3223 over kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift

Grondslag

artikel 7:15, leden 2 en 3, artikel 8:73 en titel 8.4 Awb

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2021

Naar boven