Onderwerp: Bezoek-historie

Criteria voor de toekenning van schadevergoeding (SB3217)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 12-07-2009 t/m 16-06-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een belanghebbende schade meent te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB zijn er verschillende wegen waarlangs hij schadevergoeding kan vorderen. Dit kan via de administratieve rechter op grond van de Awb en via de burgerlijke rechter op grond van het BW. In beide gevallen zal een belanghebbende veelal voorafgaand aan het beroep op de rechter een verzoek om vergoeding van schade kunnen indienen bij de SVB. De SVB onderkent daarbij de volgende vormen vanMet betrekking tot schade en schadeposten ten aanzien waarvan zijhanteert de SVB het navolgende beleid heeft ontwikkeldvervat in de onderliggende paragrafen.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd opDe tekst is afgesloten naar de volgende wetsartikelen, zoals die luiddenstand van de wetgeving op 420 april 20072009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 7:15, leden 2 en 3, en artikel 8:73 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20072009

Wet- en regelgeving