Onderwerp: Bezoek-historie

Criteria voor de toekenning van schadevergoeding (SB3217)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Titel 8.4 van de Awb voorziet in een verzoekschriftprocedure om schadevergoeding. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid Awb geldt deze procedure voor gevallen waarin schade is veroorzaakt door een onrechtmatig besluit, een onrechtmatige handeling ter voorbereiding van een besluit, het niet tijdig nemen van een besluit of een onrechtmatige handeling ten aanzien van bepaalde ambtenaren of vreemdelingen. Op grond van deze procedure kan een belanghebbende die meent schade te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB bij de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding indienen. In beginsel moet hij voorafgaand aan dit verzoek aan de SVB vragen om de schade te vergoeden.

Indien een belanghebbende schade meent te hebben geleden ten gevolgeOp grond van het overgangsrecht van het handelenartikel IV van de SVB zijn erWet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is titel 8.4 Awb niet van toepassing als de schade wordt veroorzaakt door een onrechtmatig besluit dat voor 1 juli 2013 is bekendgemaakt of door een onrechtmatige handeling die voor 1 juli 2013 is verricht. In deze gevallen is het recht dat gold voor 1 juli 2013 van toepassing. Dit houdt in dat de belanghebbende langs verschillende wegen waarlangs hij schadevergoeding kan vorderen. Dit kan via de administratieve rechterbestuursrechter op grond van de Awb en via de burgerlijke rechter op grond van het BW. In beide gevallen zal een belanghebbende veelal voorafgaand aan het beroep op de rechter een verzoek om vergoeding van schade kunnen indienen bij de SVB. De SVB onderkent daarbij de volgende vormen van schade en schadeposten ten aanzien waarvan zij het navolgende beleid heeft ontwikkeld.

Met betrekking tot de volgende schade en schadeposten heeft de SVB het hierna volgende beleid:

  • SB3218 over vergoeding van wettelijke rente
  • SB3219 over materiële en immateriële schade wegens een onrechtmatig besluit of een feitelijke handeling
  • SB3221 over vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn
  • SB3223 over kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 7:15, leden 2 en 3, en artikel 8:73 en titel 8.4 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007mei 2021