Onderwerp: Bezoek-historie

Criteria voor de toekenning van schadevergoeding (SB3217)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een belanghebbende schade meent te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB zijn er verschillende wegen waarlangs hij schadevergoeding kan vorderen. Dit kan via de administratieve rechter op grond van de Awb en via de burgerlijke rechter op grond van het BW. In beide gevallen zal een belanghebbende veelal voorafgaand aan het beroep op de rechter een verzoek om vergoeding van schade kunnen indienen bij de SVB. De SVB onderkent daarbij de volgende vormen van schade en schadeposten ten aanzien waarvan zij het navolgende beleid heeft ontwikkeld.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 7:15, leden 2 en 3, en artikel 8:73 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven