Onderwerp: Bezoek-historie

Heroverweging (SB3214)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats. De SVB concentreert zich daarbij op dat aspect van de primaire beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt. Blijkt tijdens de behandeling van het bezwaar dat andere aspecten van de beschikking, waartegen geen bezwaar is ingediend, niet juist zijn, dan worden ook die aspecten in de beschikking op bezwaar opgenomen.

Indien het bezwaar doel treft, wordt de beschikking op bezwaar zo nodig mede gebaseerd op rechtsfeiten die in het kader van de voorbereiding van de primaire beschikking niet aan de orde zijn gekomen.

Indien de beslissing op bezwaar wordt gebaseerd op nieuwe rechtsfeiten die in de eerste hoorzitting niet aan de orde zijn geweest, wordt de belanghebbende opnieuw gehoord.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een primaire beschikking ingevolgde de Anw of AKW waarbij medische aspecten een rol spelen, geldt het volgende. Als de belanghebbende medische verklaringen produceert die het advies waarop de SVB haar beslissing heeft gebaseerd weerleggen of tegenspreken of als de belanghebbende met aannemelijke verklaringen komt die in redelijkheid moeten leiden tot de conclusie dat het advies niet geheel op de juiste wijze tot stand is gekomen, vindt een nieuw onderzoek plaats door een andere arts en/of arbeidsdeskundige van hetzelfde adviserende orgaan. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een primaire beschikking ingevolge de TOG 2000 wordt door de bezwaarschriftcommissie, waartoe altijd een medicus behoort, beoordeeld of het bezwaar aanleiding geeft tot het inwinnen van nader advies dan wel het instellen van een nieuw onderzoek.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 7:11 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2008

Wet- en regelgeving

Naar boven