Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe feiten of omstandigheden (SB3212)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Na de hoorzitting beoordeelt de SVB of er naar aanleiding van hetgeen tijdens het horen naar voren is gekomen nog nadere gegevens of stukken nodig zijn. Dit is met name het geval indien betrokkenede belanghebbende nieuwe gegevens heeft verstrekt die geverifieerd moeten worden of indien de hoorcommissie betrokkenede belanghebbende heeft toegezegd nog nader onderzoek te zullen verrichten. Hiervan wordt in het hoorverslag aantekening gemaakt. De SVB voegt de resultaten van het nader onderzoek worden als bijlage bij het hoorverslag gevoegd. Als na het horen feiten of omstandigheden bekend worden - al dan niet als gevolg van een nader onderzoek - die voor de beschikkingbeslissing op het bezwaar van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordtdeelt de SVB dit aan betrokkene medegedeeldmede en wordt hijstelt hem in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 7:9 Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122016

Wet- en regelgeving

Naar boven