Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe feiten of omstandigheden (SB3212)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Na de hoorzitting beoordeelt de SVB of er naar aanleiding van hetgeen tijdens het horen naar voren is gekomen nog nadere gegevens of stukken nodig zijn. Dit is met name het geval indien betrokkenede belanghebbende nieuwe gegevens heeft verstrekt die geverifieerd moeten worden of indien de hoorcommissie betrokkenede belanghebbende heeft toegezegd nog nader onderzoek te zullen verrichten. Hiervan wordt in het hoorverslag aantekening gemaakt. De SVB voegt de resultaten van het nader onderzoek worden als bijlage bij het hoorverslag gevoegd. Als na het horen feiten of omstandigheden bekend worden - al dan niet als gevolg van een nader onderzoek - die voor de beschikkingbeslissing op het bezwaar van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordtdeelt de SVB dit aan betrokkene medegedeeldmede en wordt hijstelt hem in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 7:9 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20082016

Wet- en regelgeving

Naar boven