Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe feiten of omstandigheden (SB3212)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Na de hoorzitting beoordeelt de SVB of er naar aanleiding van hetgeen tijdens het horen naar voren is gekomen nog nadere gegevens of stukken nodig zijn. Dit is met name het geval indien de belanghebbende nieuwe gegevens heeft verstrekt die geverifieerd moeten worden of indien de hoorcommissie de belanghebbende heeft toegezegd nog nader onderzoek te verrichten. Hiervan wordt in het hoorverslag aantekening gemaakt. De SVB voegt de resultaten van het nader onderzoek als bijlage bij het hoorverslag. Als na het horen feiten of omstandigheden bekend worden - al dan niet als gevolg van een nader onderzoek - die voor de beslissing op het bezwaar van aanmerkelijk belang kunnen zijn, deelt de SVB dit aan betrokkene mede en stelt hem in de gelegenheid daarover te worden gehoord.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7:9 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven