Onderwerp: Bezoek-historie

Samenstelling van de hoorcommissie (SB3209)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De voorwaarden vervat in artikelArtikel 7:5 zijn, eerste lid Awb beschrijft de samenstelling van de hoorcommissie indien het horen niet (mede) door het bestuursorgaan, dan wel door de voorzitter of een lid ervan plaatsvindt. Omdat de SVB altijd zelf hoort, geldt dit artikellid niet voor de SVB. De SVB past de voorwaarden over de samenstelling van de hoorcommissie uit dit artikellid echter wel toe en heeft deze als volgt uitgewerkt. De hoorcommissie bestaat uit minimaaleen of twee en maximaal drie personen. Als hoofdregel geldt datde SVB met twee personen wordt gehoord. Geentoestemming van beide personen die deel uitmakende belanghebbende een geluidsopname maakt van de hoorcommissie zijnhoorzitting, vindt het horen plaats door een persoon. Deze persoon mag niet bij de eerdere besluitvorming betrokken zijn geweest. SlechtsDe SVB hoort met twee personen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in zaken metgevallen waarin de belanghebbende of diens gemachtigde geen toestemming geeft voor het maken van een complex karakter, wordtgeluidsopname en in zaken met drie personen gehoordeen complex karakter.

In bezwaarschriftprocedures overIndien een tegemoetkoming TOG 2000 waarin het bezwaar is gericht tegenbezwaarschriftprocedure (mede) betrekking heeft op een aan de SVB gegeven advies van een indicatiestellingandere organisatie, en in bezwaarschriftprocedures betreffende de vraag ofzoals een advies van het UWV over de persoon hulpbehoevend ismate van arbeidsongeschiktheid, dan kan de SVB deze organisatie vragen zitting te nemen in de zin van artikel 1, onderdeel j, vanhoorcommissie. In dat geval bestaat de Anwhoorcommissie uit ten minste twee personen, is één van de ledenwaarbij een persoon afkomstig is van de hoorcommissie een arts dieorganisatie die het advies heeft gegeven. Deze persoon mag niet bij dehet eerdere advisering over de indicatiestellingadvies betrokken iszijn geweest.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 7:5 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2008september 2018

Wet- en regelgeving