Onderwerp: Bezoek-historie

Houden van een hoorzitting (SB3207)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB voltooit het onderzoek naar aanleiding van het bezwaar zoveel mogelijk voordat zij de belanghebbende uitnodigt voor een hoorzitting.

De SVB nodigt de belanghebbende ten minste twee weken van tevoren uit voor een hoorzitting waarvan datum en tijdstip door de SVB zijn vastgesteld. Op verzoek van de belanghebbende kan het horen telefonisch plaatsvinden. Indien de SVB tijdens de hoorzitting bepaalde punten aan de orde wil stellen, stelt zij de belanghebbende daarvan in de regel tegelijk met de uitnodiging in kennis. De belanghebbende kan tijdens de hoorzitting ook andere punten aan de orde stellen. Indien de SVB van plan is gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet te komen, informeert zij de belanghebbende hierover bij de uitnodiging om te worden gehoord.

Als de belanghebbende verhinderd is op het door de SVB voorgestelde tijdstip, stelt de SVB de hoorzitting op zijn verzoek uit tot een in overleg te bepalen tijdstip.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7:2 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven