Onderwerp: Bezoek-historie

Houden van een hoorzitting (SB3207)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge de artikelen 51a AOW, 64b Anw en 29d AKW kan de SVB van het horen van de belanghebbende afzien indien de belanghebbende niet binnen een door de SVB gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord. De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik, tenzij dit niet in het belang wordt geacht van de rechtmatigheid van de beschikking op bezwaar, bijvoorbeeld als naar aanleiding van het bezwaarschrift twijfels zijn ontstaan over de juistheid van het primaire besluit. De SVB voltooit het onderzoek naar aanleiding van het bezwaar zoveel mogelijk alvorens de belanghebbende uit te nodigen voor de hoorzitting.

De SVB nodigt de belanghebbende ten minste twee weken van tevoren uit voor een hoorzitting waarvan datum en tijdstip door de SVB zijn vastgesteld. Het horen vindt plaats in het kantoor dat het bezwaarschrift in behandeling heeft. Op verzoek van de belanghebbende kan het horen telefonisch plaatsvinden. Indien de SVB tijdens de hoorzitting bepaalde punten aan de orde wil stellen stelt zij de belanghebbende daarvan in de regel tegelijk met de uitnodiging in kennis. De belanghebbende kan tijdens de hoorzitting ook andere punten aan de orde stellen. Indien de SVB voornemens is gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet te komen, informeert zij de belanghebbende hierover bij de uitnodiging om te worden gehoord.

Indien de belanghebbende verhinderd is op de genoemde datum te verschijnen, wordt de hoorzitting op zijn verzoek uitgesteld tot een in overleg te bepalen tijdstip.

Ten aanzien van artikel 7:3, onder a Awb zij verwezen naar Deel III, Vereisten inhoud bezwaarschrift, SB3201 (artikel 6:5, leden 1 en 3 en artikel 6:6).

Indien een bezwaarschrift geen enkele aanleiding geeft voor het vermoeden dat is uitgegaan van onjuiste gegevens of dat de wet onjuist is toegepast, verklaart de SVB het bezwaar zonder hoorzitting kennelijk ongegrond.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 7:2 en artikel 7:3 Awb, artikel 51a AOW, artikel 64b ANW, artikel 29d
AKW

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven