Onderwerp: Bezoek-historie

Kopie bezwaardossier aan vertegenwoordiger (SB3205)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de belanghebbende zich laat vertegenwoordigen door een rechtshulpverlener die op grond van SB3194 over vertegenwoordiging en machtiging geen machtiging hoeft te overleggen, stuurt de SVB in beginsel ambtshalve een kopie van het bezwaardossier met de ontvangstbevestiging mee, of zendt zij dit uiterlijk binnen twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging na. De SVB wijkt van deze regel af als zij redelijkerwijs kan aannemen dat de rechtshulpverlener zonder die toezending over voldoende stukken beschikt om de juistheid van de primaire beschikking te kunnen beoordelen. In gevallen waarin de SVB artikel 6:17 Awb niet ambtshalve toepast, stuurt zij een kopie van het bezwaardossier op verzoek van de gemachtigde toe.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 6:17 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20142016

Wet- en regelgeving

Naar boven