Onderwerp: Bezoek-historie

Kopie bezwaardossier aan vertegenwoordiger (SB3205)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien sprake is vande belanghebbende zich laat vertegenwoordigen door een rechtshulpverlener voor wiedie op grond van Deel III, VertegenwoordigingSB3194 over vertegenwoordiging en machtiging, SB3194 geen machtiging behoefthoeft te worden afgegevenoverleggen, zendtstuurt de SVB in beginsel ambtshalve een kopie van het bezwaardossier met de ontvangstbevestiging mee, of zendt zij dit uiterlijk binnen twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging na. VanDe SVB wijkt van deze regel wordt afgewekenaf als zij redelijkerwijs kan worden aangenomenaannemen dat de rechtshulpverlener zonder die toezending over een toereikende hoeveelheidvoldoende stukken kan beschikkenbeschikt om de juistheid van de primaire beschikking te kunnen beoordelen. In gevallen waarin de SVB artikel 6:17 Awb niet ambtshalve toepast, zendtstuurt zij een kopie van het bezwaardossier op verzoek van de gemachtigde toe.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 6:17 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20112016

Wet- en regelgeving

Naar boven