Onderwerp: Bezoek-historie

Kopie bezwaardossier aan vertegenwoordiger (SB3205)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 12-07-2009 t/m 16-06-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien sprake is vande belanghebbende zich laat vertegenwoordigen door een rechtshulpverlener voor wiedie op grond van Deel III, VertegenwoordigingSB3194 over vertegenwoordiging en machtiging, SB3194 geen machtiging behoefthoeft te worden afgegevenoverleggen, zendtstuurt de SVB in beginsel ambtshalve een kopie van het bezwaardossier met de ontvangstbevestiging mee, of zendt zij dit uiterlijk binnen twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging na. VanDe SVB wijkt van deze regel wordt afgewekenaf als zij redelijkerwijs kan worden aangenomenaannemen dat de rechtshulpverlener zonder die toezending over een toereikende hoeveelheidvoldoende stukken kan beschikkenbeschikt om de juistheid van de primaire beschikking te kunnen beoordelen. In gevallen waarin de SVB artikel 6:17 Awb niet ambtshalve toepast, zendtstuurt zij een kopie van het bezwaardossier op verzoek van de gemachtigde toe.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 6:17 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20092016

Wet- en regelgeving

Naar boven