Onderwerp: Bezoek-historie

Kopie bezwaardossier aan vertegenwoordiger (SB3205)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien sprake is vande belanghebbende zich laat vertegenwoordigen door een rechtshulpverlener voor wiedie op grond van Deel III, hoofdstuk 2SB3194 over vertegenwoordiging en machtiging geen machtiging behoefthoeft te worden afgegevenoverleggen, zendtstuurt de SVB in beginsel ambtshalve een kopie van het bezwaardossier met de ontvangstbevestiging mee, of zendt zij dit uiterlijk binnen twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging na. VanDe SVB wijkt van deze regel wordt afgewekenaf als zij redelijkerwijs kan worden aangenomenaannemen dat de rechtshulpverlener zonder die toezending over een toereikende hoeveelheidvoldoende stukken kan beschikkenbeschikt om de juistheid van de primaire beschikking te kunnen beoordelen. In gevallen waarin de SVB artikel 6:17 Awb niet ambtshalve toepast, zendtstuurt zij een kopie van het bezwaardossier op verzoek van de gemachtigde toe.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 6:17 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20072016

Wet- en regelgeving

Naar boven