Onderwerp: Bezoek-historie

Kopie bezwaardossier aan vertegenwoordiger (SB3205)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien sprake is van een rechtshulpverlener voor wie op grond van Deel III, Vertegenwoordiging en machtiging, SB3194 geen machtiging behoeft te worden afgegeven, zendt de SVB in beginsel ambtshalve een kopie van het bezwaardossier met de ontvangstbevestiging mee, of zendt zij dit uiterlijk binnen twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging na. Van deze regel wordt afgeweken als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de rechtshulpverlener zonder die toezending over een toereikende hoeveelheid stukken kan beschikken om de juistheid van de beschikking te kunnen beoordelen. In gevallen waarin de SVB artikel 6:17 Awb niet ambtshalve toepast, zendt zij een kopie van het bezwaardossier op verzoek van de gemachtigde toe.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 6:17 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2011

Wet- en regelgeving

Naar boven