Onderwerp: Bezoek-historie

Termijnoverschrijding (SB3202)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een bezwaarschrift niet binnen de daarvoor gestelde termijn is ingediend, verklaart de SVB het bezwaar niet-ontvankelijk indien niet van een geldige reden voor de termijnoverschrijding blijkt. Wordt door de indiener van het bezwaarschrift niet uit eigen beweging een reden voor de termijnoverschrijding aangegeven dan informeert de SVB daar alsnog naar voordat zij het bezwaarschrift eventueel niet-ontvankelijk verklaart. Worden in het bezwaarschrift of naar aanleiding van de vraag van de SVB redenen gegeven voor de termijnoverschrijding dan bekijkt de SVB of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Mede op grond van de jurisprudentie hanteert de SVB daarbij de volgende lijn.

Van verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding kan bijvoorbeeld sprake zijn ingeval de indiener buiten zijn schuld tijdelijk niet in staat is geweest kennis te nemen van de primaire beschikking en hij zo spoedig mogelijk nadat hij kennis heeft kunnen nemen van de beschikking bezwaar heeft gemaakt (zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 25 oktober 1994 en CRvB 5 januari 1996). Van verschoonbare termijnoverschrijding kan eveneens sprake zijn in geval van een geestelijke stoornis bij de indiener of het ontbreken van de bezwaarclausule onder de primaire beschikking. Nalatigheid van een gemachtigde of zaakwaarnemer vormt geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan kan worden geoordeeld dat de indiener niet in verzuim is geweest (zie Rb. 's-Hertogenbosch 11 augustus 1994). Indien sprake is van een niet-verschoonbare termijnoverschrijding, is SB1328 (over ambtshalve terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit ten voordele van de belanghebbende) onverkort van toepassing.

Grondslag

artikel 6:7, artikel 6:8, lid 1, en artikel 6:11 Awb

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018

Naar boven