Onderwerp: Bezoek-historie

Vereisten inhoud bezwaarschrift (SB3201)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert vier weken als termijn voor het herstellen van een verzuim. Voor betrokkenen die in het buitenland wonen, wordt in de regel een termijn van zes weken gehanteerd. Als wordt verzuimd om op verzoek van de SVB binnen twee weken een machtiging te overleggen (zie Deel III, Vertegenwoordiging en machtiging, SB3194), hanteert de SVB een hersteltermijn van twee weken, of, als sprake is van wonen in het buitenland, van vier weken. De termijn wordt schriftelijk aan betrokkenen medegedeeld. De SVB verlengt de termijn als voor afloop daarvan op goede gronden om verlenging wordt verzocht.

Van de bevoegdheid tot (kennelijk) niet-ontvankelijkverklaring maakt de SVB, bij overschrijding van de hersteltermijn, gebruik in de volgende gevallen:

  • De indiener laat na om een handtekening of, als hij niet kan schrijven, een duimafdruk onder het bezwaarschrift te plaatsen.
  • De indiener geeft niet aan tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en het is niet mogelijk om dit op eenvoudige wijze te achterhalen.
  • De indiener geeft geen enkele motivering in het bezwaarschrift en de motivering is ook niet op een andere wijze bekend bij de SVB.
  • De indiener verzuimt een machtiging te overleggen.

Op grond van artikel 84, vierde lid van Vo. 1408/71 en overeenkomstige bepalingen, opgenomen in bilaterale verdragen, moeten geschriften in bepaalde vreemde talen geaccepteerd worden. Artikel 6:5, derde lid kan in dergelijke gevallen niet worden toegepast.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 6:4, lid 1, artikel 6:5, leden 1 en 3 en artikel 6:6 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2010

Naar boven