Onderwerp: Bezoek-historie

Vereisten inhoud bezwaarschrift en herstel van verzuim (SB3201)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een bezwaarschrift niet voldoet aan de eisen van artikel 6:5 Awb stelt de SVB de belanghebbende in de gelegenheid dit verzuim te herstellen. De SVB hanteert hierbij een termijn van vier weken. Indien de belanghebbende in het buitenland woont, hanteert de SVB in de regel een termijn van zes weken. De SVB deelt de toepasselijke termijn schriftelijk aan de belanghebbende mee en verlengt de termijn als de belanghebbende voor afloop daarvan op goede gronden om verlenging verzoekt.

Herstelt een belanghebbende een verzuim niet binnen de door de SVB gestelde termijn dan maakt de SVB in de volgende gevallen gebruik van de bevoegdheid tot (kennelijk) niet-ontvankelijkverklaring als bedoeld in artikel 6:6 Awb:

  • De indiener laat na om een handtekening of, als hij niet kan schrijven, een duimafdruk onder het bezwaarschrift te plaatsen.
  • De indiener geeft niet aan tegen welk besluit hij bezwaar maakt en het is niet mogelijk om dit op eenvoudige wijze te achterhalen.
  • De indiener geeft geen enkele motivering in het bezwaarschrift en de motivering is ook niet op een andere wijze bekend bij de SVB.

De SVB maakt eveneens gebruik van deze bevoegdheid als de indiener verzuimt een machtiging te overleggen binnen de termijn genoemd in SB3194 over vertegenwoordiging en machtiging.

Op grond van artikel 76, zevende lid Verordening (EG) nr. 883/2004 en overeenkomstige bepalingen, opgenomen in bilaterale verdragen, moeten geschriften in bepaalde vreemde talen geaccepteerd worden. Artikel 6:5, derde lid Awb over de vertaling van het bezwaarschrift kan in dergelijke gevallen niet worden toegepast.

Grondslag

artikel 6:4, lid 1, artikel 6:5, leden 1 en 3 en artikel 6:6 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven