Onderwerp: Bezoek-historie

Motiveringsplicht (SB3200)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB volstaat in een primair besluit met een eenvoudige toelichting en laat een uitgebreide verwijzing naar wettelijke voorschriften achterwege, indien alle rechtsfeiten en omstandigheden helder zijn en zij het recht vaststelt zonder vermindering of korting van het uitkeringsbedrag. In plaats daarvan worden de van toepassing zijnde wet en (eventueel) het toegepaste verdrag genoemd. Verzoekt betrokkene op grond van artikel 3:48, tweede lid Awb om een uitgebreidere motivering dan verstrekt de SVB deze motivering binnen drie weken.

In die gevallen waarin niet alle rechtsfeiten en omstandigheden volstrekt helder zijn en/of het uitkeringsrecht wordt vastgesteld met een vermindering of korting van de uitkering, motiveert de SVB het besluit uitgebreider. Ook beschikkingen waarin de SVB afwijkt van de gegevens die door de belanghebbende zelf verstrekt zijn, herzieningsbeschikkingen en alle belastende beschikkingen (zoals terugvorderings-, boete- en maatregelbeschikkingen) motiveert de SVB uitgebreid.

Grondslag

artikel 3:46, artikel 3:47 en artikel 3:48 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven