Onderwerp: Bezoek-historie

Zorgvuldige voorbereiding (SB3198)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert als uitgangspunt dat de eis van zorgvuldige voorbereiding van een besluit een zo maximaal mogelijk inzicht in de relevante feiten en de af te wegen belangen noodzakelijk maakt. De SVB stelt zich hiertoe actief op bij het vergaren van kennis van de betreffende feiten en belangen.

In de TAS 2014 is bepaald dat de SVB over het recht op het voorschot advies kan vragen aan het IAS. Voor de TNS is dit eveneens bepaald voor het recht op de tegemoetkoming. Hoewel niet in de wet voorgeschreven, maakt de SVB ook in het kader van de Anw gebruik van een adviseur in situaties waarin een medische beoordeling mede ten grondslag ligt aan de vaststelling van het recht op uitkering. Op de SVB rust in al deze gevallen de verplichting zich ervan te vergewissen dat het aan het advies ten grondslag liggende onderzoek op zorgvuldige wijze is verricht. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van het advies. Uit vaste jurisprudentie van de CRvB volgt dat uit het advies ten minste moet blijken op basis van welke gegevens het tot stand is gekomen en welke procedure bij de totstandkoming is gevolgd. De SVB verzoekt het adviesorgaan om het advies aan te passen of uit te breiden als:

 

  • het advies niet geheel aan de gestelde eisen voldoet;
  • als een aanvrager medische verklaringen produceert die het advies weerleggen of tegenspreken; of
  • de aanvrager met aannemelijke verklaringen komt die in redelijkheid moeten leiden tot de conclusie dat het advies niet geheel op de juiste wijze tot stand is gekomen.

 

Grondslag

artikel 2:4, artikel 3:2 en artikel 3:9 Awb

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018

Naar boven