Onderwerp: Bezoek-historie

Beslistermijnen (SB3197)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De beslistermijn vangt aan op het moment waaropdat de SVB het aanvraagformulier bij de SVB wordt ingediendvoor een uitkering ontvangt. Indien de aanvraag via een buitenlands verbindingsorgaan, een Nederlands bestuursorgaan of, indien het een aanvraag om uitkering ingevolgeop grond van de TAS 2014 of de TNS betreft, bij het IAS ingediend wordtwordt ingediend, begint de beslistermijn te lopen op het moment dat de SVB de aanvraag van het betreffende orgaan ontvangen heeftheeft ontvangen.

IngevolgeOp grond van de artikelen 51 AOW, 64a Anw en, 29c AKW, 26 OBR en 6g Remigratiewet dient de SVB op een aanvraag op grond van deze wetten binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag te beslissen. In hetHet tweede lid van genoemde bepalingen is vervolgens geregeldregelt dat een redelijke termijn in ieder geval is verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking is gegevengenomen. HetVoor de Remigratiewet geldt een termijn van zestien weken. Op grond van het derde lid van deze artikelen bepaalt datis verlenging met een redelijke termijn mogelijk indien de beschikking niet binnen de termijn van achtacht respectievelijk zestien weken kan worden gegeven, deze termijn met een redelijke termijn kan worden verlengdgenomen. De SVB maakt van deze verlengingsmogelijkheidverlengingstermijn gebruik door de beslissingstermijnbeslistermijn in beginsel met maximaal acht weken te verlengen indien zulksdit nodig is met het oog op het noodzakelijkevoor onderzoek naar de rechtsfeitenfeiten. Alleen dán zal totDe SVB maakt alleen gebruik van een langere verlengingstermijn dan acht weken worden besloten indienals zij bij het nemen van de beslissing tot verlenging gemotiveerd kan worden aangegevenaangeven dat het onderzoek naar de rechtsfeitenfeiten deze langere verlengingstermijntermijn noodzakelijk maakt. Op grond van artikel 8a TOG dient de SVB op een aanvraag om tegemoetkoming op grond van de TOG binnen dertien weken te beslissen na ontvangst van de aanvraag. Het tweede lid van dit artikel regelt dat verlenging van de termijn met ten hoogste vier weken mogelijk is indien de SVB niet in staat is tijdig een besluit te nemen.

Indien een uitkering tijdelijk bij wijze van voorschot wordt verleend (zie Deel I, Toekenning van voorschotten, SB1068) wordt de daartoe strekkende beschikking niet aangemerkt als de definitieve beschikking als bedoeld in de hierboven weergegeven bepalingen. Indien de definitieve beschikking derhalve niet binnen de wettelijke beslistermijn kan worden gegeven zal naast de voorschotbeschikking tevens een kennisgeving van verlenging van de beslistermijn aan de aanvrager worden verstrekt.

Voor toepassing van de AOW geldt voorts nog het volgende. De SVB bevordert de AOW-aanvraag vanstuurt personen die in Nederland wonenden door personen van 64 jaarwonen een half jaar voordatvoor zij 65 wordende pensioengerechtigde leeftijd bereiken een aanvraagformulier toe te zendenvoor een AOW-pensioen (zie Deel I, ToekenningSB1065 over toekenning op aanvraag, SB1065). Indien de aanvraag door deze personenin die gevallen de aanvraag eerder wordt ingediend dan acht weken voordat zij 65 jaar wordenvoor de ingang van het AOW-pensioen, beschouwt de SVB een verlenging van de beslistermijn als redelijk wanneertot de beslissing op de aanvraag is verzonden vóór de eerste dag van de maand waarin betrokkene 65 jaar wordtde aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd bereikt als redelijk.

Indien sprake is van vertraging bij het nemen van een beschikking op aanvraag schort de SVB de beslistermijn op zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend. De SVB rekent de vertraging in ieder geval toe aan de aanvrager indien hij vlak voor het einde van de beslistermijn spontaan nieuwe gegevens overlegt. In dat geval schort zij de beslistermijn met ten hoogste acht weken op.

Als de aanvrager niet of niet tijdig reageert op een verzoek om informatie, anders dan op een verzoek om aanvulling van de aanvraag (zie SB3196 over aanvulling van de aanvraag) rekent de SVB de vertraging eveneens aan hem toe. In dat geval schort de SVB de beslistermijn op met ingang van de dag waarop zij de aanvrager op zijn verzuim heeft gewezen tot de dag waarop de SVB de informatie heeft ontvangen of de hersteltermijn ongebruikt is verstreken.

Op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder c Awb wordt de beslistermijn opgeschort in geval van overmacht. Volgens de SVB is in ieder geval sprake van overmacht indien de voor het nemen van een beschikking benodigde gegevens verloren zijn gegaan of voor langere tijd ontoegankelijk zijn als gevolg van abnormale en onvoorziene omstandigheden die liggen buiten de invloedssfeer van de SVB.

Indien de SVB een uitkering tijdelijk bij wijze van voorschot verleent (zie SB1068 over toekenning van voorschotten) wordt deze beslissing niet aangemerkt als de definitieve beschikking op de aanvraag, als bedoeld in de bepalingen genoemd in de tweede alinea. Indien deze beslissing niet binnen de wettelijke beslistermijn kan worden gegeven, stuurt de SVB een voorschotbeslissing en een kennisgeving van verlenging van de beslistermijn aan de aanvrager.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving en de jurisprudentie op 7 april 20081 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werkingAnw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is getreden wel is verwerktniet aangepast.

artikel 4:13 en artikel 4:15 Awb, artikel 29c AKW, artikel 64 a64a Anw, artikel 51 AOW,
artikel 1226 OBR, lid 2artikel 6g
Besluit voorzieningen RemigratiewetRemigratiewet, artikel 8a TOG, artikel 4:13 en 4:15 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20082014

Naar boven