Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassingOp grond van artikel 4:5, eerste lid Awb stelt de SVB een belanghebbende in de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan te vullen. Zij hanteert bij de toepassing van dit artikel geen vaste hersteltermijnen, tenzij de datum waarop de aanvraag is ingediend van onmiddellijk belang is voor de ingangsdatum van de uitkering. In dat geval hanteert de SVB het volgende beleid. Indien de SVB het recht op uitkering/pensioen door het ontbreken van aanvullende gegevens niet vastgesteld kan worden, gaateen door de SVB er echtervastgesteld aanvraagformulier of het ontbreken van uit dataanvullende gegevens niet kan vaststellen, dient de aanvrager binnen een termijn van vier weken alsnog het juiste aanvraagformulier in te dienen of de noodzakelijke gegevens alsnog dient te overleggen. Gebeurt dat niet dan zal in beginsel overeenkomstig artikel 4:5 Awb worden beslotenAls de aanvraag niet in behandeling te nemen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kandaartoe aanleiding geven, eventueel in overlegkomt de SVB met de aanvrager, een andere termijn worden afgesprokenovereen. DeIndien de aanvrager om een voorschothet formulier of eenmalige uitkering op grond vande gegevens vervolgens niet tijdig indient dan beslist de TAS kan bijvoorbeeld een aanzienlijk langere termijn voor aanvulling vanSVB overeenkomstig artikel 4:5 Awb dat zij de aanvraag worden gegeven. De reden hiervoor is dat het bij deze aanvragen in de regel gaat om zeer oude informatie die veelal niet binnen enkele weken te achterhalen zal zijn. De SVB zal in beginsel een termijn van zes weken aanhouden, indien de aanvrager in het buitenland woont of de desbetreffende informatie uit het buitenland moet komenbehandeling neemt. Ook hier geldt echter dat in overleg met de betrokkene tot het stellen van een langere termijn kan worden besloten.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20082016

Wet- en regelgeving

Naar boven