Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 4:5, eerste lid Awb stelt de SVB een belanghebbende in de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan te vullen. Zij hanteert bij de toepassing van dit artikel geen vaste hersteltermijnen, tenzij de datum waarop de aanvraag is ingediend van onmiddellijk belang is voor de ingangsdatum van de uitkering. In dat geval hanteert de SVB het volgende beleid. Indien de SVB het recht op uitkering door het ontbreken van een door de SVB vastgesteld aanvraagformulier of het ontbreken van aanvullende gegevens niet kan vaststellen, dient de aanvrager binnen een termijn van vier weken alsnog het juiste aanvraagformulier in te dienen of de noodzakelijke gegevens te overleggen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, komt de SVB met de aanvrager een andere termijn overeen. Indien de aanvrager het formulier of de gegevens vervolgens niet tijdig indient dan beslist de SVB overeenkomstig artikel 4:5 Awb dat zij de aanvraag niet in behandeling neemt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven