Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van artikel 4:5, eerste lid, Awb geen vaste hersteltermijnen tenzij de datum waarop de aanvraag is ingediend van onmiddellijk belang is voor de ingangsdatum van de uitkering. In dat geval hanteert de SVB het volgende beleid.
Indien het recht op uitkering door het ontbreken vanDe SVB stelt een belanghebbende in de gelegenheid om een door deonvolledige aanvraag aan te vullen. De SVB vastgesteld aanvraagformulier of het ontbreken van aanvullendehanteert daarbij de volgende termijnen. De aanvrager dient ontbrekende gegevens niet vastgesteld kan worden dient de aanvragerof bescheiden binnen een termijn van vier weken alsnog het juiste aanvraagformulierte overleggen. De termijn is zes weken als de aanvrager in te dienenhet buitenland woont of de noodzakelijke gegevens te overleggenbetreffende informatie uit het buitenland moet komen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven zalstelt de SVB met de aanvrager een anderelangere termijn overeenkomen.
Indien de aanvrager het formulier ofde aanvraag niet binnen de gegevens vervolgens niet tijdig indientdoor de SVB gestelde termijn aanvult, dan beslist de SVB overeenkomstig artikel 4:5 Awbdat zij de aanvraag niet in behandeling te nemenbehandelt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2011mei 2021

Wet- en regelgeving