Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van artikel 4:5, eerste lid Awb geen vaste hersteltermijnen tenzij de datum waarop de aanvraag is ingediend van onmiddellijk belang is voor de ingangsdatum van de uitkering. In dat geval hanteert de SVB het volgende beleid. Indien het recht op uitkering/pensioen door het ontbreken van aanvullende gegevens niet vastgesteld kan worden, gaateen door de SVB er echtervastgesteld aanvraagformulier of het ontbreken van uit dataanvullende gegevens niet vastgesteld kan worden dient de aanvrager binnen een termijn van vier weken alsnog het juiste aanvraagformulier in te dienen of de noodzakelijke gegevens alsnog dient te overleggen. Gebeurt dat niet dan zal in beginsel overeenkomstig artikel 4:5 Awb worden beslotenAls de aanvraag niet in behandeling te nemen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan, eventueel in overlegdaartoe aanleiding geven zal de SVB met de aanvrager, een andere termijn worden afgesprokenovereenkomen. De aanvrager om een voorschot of eenmalige uitkering op grond vanIndien de TAS kan bijvoorbeeld een aanzienlijk langere termijn voor aanvulling van de aanvraag worden gegeven. De reden hiervoor is dat het bij deze aanvragen in de regel gaat om zeer oude informatie die veelal niet binnen enkele weken te achterhalen zal zijn. De SVB zal in beginsel een termijn van zes weken aanhouden, indien de aanvrager in het buitenland woontformulier of de desbetreffende informatie uit het buitenland moet komen. Ook hier geldt echter dat in overleg metgegevens vervolgens niet tijdig indient dan beslist de betrokkene tot het stellen van een langere termijn kan worden beslotenSVB overeenkomstig artikel 4:5 Awb de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Grondslag

Deze BeleidsregelsDe tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn gebaseerd opnog niet aangepast aan de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20072011

Wet- en regelgeving