Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van artikel 4:5, eerste lid Awb geen vaste hersteltermijnen. Indien het recht op uitkering/pensioen door het ontbreken van aanvullende gegevens niet vastgesteld kan worden, gaat de SVB er echter van uit dat de aanvrager binnen een termijn van vier weken de noodzakelijke gegevens alsnog dient te overleggen. Gebeurt dat niet dan zal in beginsel overeenkomstig artikel 4:5 Awb worden besloten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan, eventueel in overleg met de aanvrager, een andere termijn worden afgesproken. De aanvrager om een voorschot of eenmalige uitkering op grond van de TAS kan bijvoorbeeld een aanzienlijk langere termijn voor aanvulling van de aanvraag worden gegeven. De reden hiervoor is dat het bij deze aanvragen in de regel gaat om zeer oude informatie die veelal niet binnen enkele weken te achterhalen zal zijn. De SVB zal in beginsel een termijn van zes weken aanhouden, indien de aanvrager in het buitenland woont of de desbetreffende informatie uit het buitenland moet komen. Ook hier geldt echter dat in overleg met de betrokkene tot het stellen van een langere termijn kan worden besloten.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2008

Wet- en regelgeving

Naar boven