Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 26-05-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grondDe SVB hanteert bij de toepassing van artikel 4:5, eerste lid, Awb stelt dehet volgende beleid.
De SVB stelt een belanghebbende in de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan te vullen. ZijDe SVB hanteert bijdaarbij de toepassing van dit artikel geen vaste hersteltermijnen, tenzij de datum waarop de aanvraag is ingediend van onmiddellijk belang is voor de ingangsdatum van de uitkering. In dat geval hanteert de SVB het volgende beleidtermijnen. Indien de SVB het recht op uitkering door het ontbreken van een door de SVB vastgesteld aanvraagformulier of het ontbreken van aanvullendeDe aanvrager dient ontbrekende gegevens niet kan vaststellen, dient de aanvragerof bescheiden binnen een termijn van vier weken alsnog het juiste aanvraagformulierte overleggen. De termijn is zes weken als de aanvrager in te dienenhet buitenland woont of de noodzakelijke gegevens te overleggenbetreffende informatie uit het buitenland moet komen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, komt stelt de SVB met de aanvrager een anderelangere termijn overeen.
Indien de aanvrager het formulier ofde aanvraag niet binnen de gegevens vervolgens niet tijdig indientdoor de SVB gestelde termijn aanvult, dan beslist de SVB overeenkomstig artikel 4:5 Awb dat zij de aanvraag niet in behandeling neemtbehandelt.

Wet- en regelgeving