Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van de aanvraag (SB3196)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van artikel 4:5, eerste lid, Awb geen vaste hersteltermijnen. Indien het recht opvolgende beleid.
uitkering/pensioen door het ontbreken van aanvullende gegevens niet vastgesteld kan worden, gaat deDe SVB er echter van uit datstelt een belanghebbende in de aanvrager binnengelegenheid om een termijn van vier weken de noodzakelijke gegevens alsnog dient te overleggen. Gebeurt dat niet dan zal in beginsel overeenkomstig artikel 4:5 Awb worden besloten deonvolledige aanvraag niet in behandelingaan te nemenvullen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan, eventueel in overleg metDe SVB hanteert daarbij de aanvrager, een andere termijn worden afgesprokenvolgende termijnen. De aanvrager om een voorschotdient ontbrekende gegevens of eenmalige uitkering op grondbescheiden binnen een termijn van de TAS kan bijvoorbeeld een aanzienlijk langere termijn voor aanvulling van de aanvraag worden gegeven. De reden hiervoor is dat het bij deze aanvragen in de regel gaat om zeer oude informatie die veelal niet binnen enkelevier weken alsnog te achterhalen zal zijnoverleggen. De SVB zal in beginsel een termijn vanis zes weken aanhouden, indienals de aanvrager in het buitenland woont of de desbetreffendebetreffende informatie uit het buitenland moet komen. Ook hier geldt echter dat in overleg metAls de betrokkene tot het stellen vanomstandigheden daartoe aanleiding geven stelt de SVB een langere termijn.
kan worden beslotenIndien de aanvrager de aanvraag niet binnen de door de SVB gestelde termijn aanvult, dan beslist de SVB dat zij de aanvraag niet behandelt.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 4:5 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007mei 2021

Wet- en regelgeving