Onderwerp: Bezoek-historie

Indiening en gegevensverstrekking (SB3195)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert voor zowel de AOW, de Anw, de AKW, de TOG, de TAS, als de TNS aanvraagformulieren. Een aanvraag om pensioen of uitkering dient door middel van een dergelijk formulier te geschieden. Aanvraagformulieren voor een AOW-uitkering worden zoveel mogelijk automatisch aan betrokkenen toegezonden en zijn tevens verkrijgbaar bij de vestigingen van de SVB. In sommige gevallen kan een aanvraag langs elektronische weg worden ingediend via de website van de SVB (www.svb.nl).

Het komt voor dat een belanghebbende de SVB ondubbelzinnig verzoekt om toekenning van een uitkering, maar daarbij geen gebruik maakt van een door de SVB vastgesteld aanvraagformulier. De SVB merkt het verzoek in dat geval aan als een onvolledige aanvraag in de zin van artikel 4:5 Awb.

Voor toekenning op aanvraag zij tevens verwezen naar Deel I, Toekenning op aanvraag en postume aanvraag, SB1065.

Als datum van indiening van een aanvraag hanteert de SVB de datum waarop de schriftelijke aanvraag door de SVB is ontvangen. Bij stukken die per post zijn verzonden is de datum van ontvangst de datum waarop de postbus of brievenbus door de SVB wordt geleegd. Uit een arrest van de HR van 16 februari 1996 volgt dat een stuk dat per fax is verzonden, moet worden beschouwd als te zijn ingediend op de datum waarop het wordt verzonden indien het stuk voor middernacht door de ontvangende faxmachine is geregistreerd. Beleidsmatig volgt de SVB dezelfde lijn ingeval een aanvraag of een stuk per e-mail kan worden ingediend. Ook voor andere stukken dan aanvragen hanteert de SVB als beleid dat de datum van ontvangst door de SVB wordt aangemerkt als de datum van indiening.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij het IAS wordt - in verband met de vraag of de nabestaanden in aanmerking kunnen komen voor een voorschot op grond van de TAS of een tegemoetkoming op grond van de TAS of TNS - als datum van indiening de datum gehanteerd van het eerste contact met het IAS mits het aanvraagformulier binnen twee weken nadat het door het IAS ter ondertekening is toegezonden, door het IAS is ontvangen. Wordt de ondertekende aanvraag niet binnen twee weken door het IAS ontvangen, dan geldt als datum van indiening de dag waarop het IAS de ondertekende aanvraag heeft ontvangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet worden beslist neemt eerst een aanvang op het moment dat de complete aanvraag, inclusief het advies van het IAS en andere vereiste stukken, bij de SVB is ingediend.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 4:2, artikel 4:3a en artikel 4:4 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven