Onderwerp: Bezoek-historie

Indiening en gegevensverstrekking (SB3195)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert voor zowel de AOW, de Anw, de AKW, de TOG 2000, de TAS, als de TNS aanvraagformulieren. Een aanvraag om pensioen of uitkering dient door middel van een dergelijk formulier te geschieden. Aanvraagformulieren voor een AOW-uitkering worden zoveel mogelijk automatisch aan betrokkenen toegezonden en zijn tevens verkrijgbaar bij de vestigingen van de SVB. In sommige gevallen kan een aanvraag langs elektronische weg worden ingediend via de website van de SVB (www.svb.nl).

Voor toekenning op aanvraag zij tevens verwezen naar Deel I, Toekenning op aanvraag en postume aanvraag, SB1065.

Als datum van indiening van een aanvraag hanteert de SVB de datum waarop de schriftelijke aanvraag door de SVB is ontvangen. Bij stukken die per post zijn verzonden is de datum van ontvangst de datum waarop de postbus of brievenbus door de SVB wordt geleegd. Uit een arrest van de HR van 16 februari 1996 volgt dat een stuk dat per fax is verzonden, moet worden beschouwd als te zijn ingediend op de datum waarop het wordt verzonden indien het stuk voor middernacht door de ontvangende faxmachine is geregistreerd. Beleidsmatig volgt de SVB dezelfde lijn ingeval een aanvraag of een stuk per e-mail kan worden ingediend. Als voorafgaand aan de indiening van de aanvraag door een gerechtigde contact met de SVB is opgenomen, kan dit contact als termijn-sauverend worden aangemerkt mits de schriftelijke aanvraag binnen twee weken na dit eerste contact is ingediend en van het eerste contact door de SVB een aantekening is gemaakt.

Ook voor andere stukken dan aanvragen hanteert de SVB als beleid dat de datum van ontvangst door de SVB wordt aangemerkt als de datum van indiening.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij het IAS wordt – in verband met de vraag of de nabestaanden in aanmerking kunnen komen voor een voorschot op grond van de TAS of een tegemoetkoming op grond van de TAS of TNS - als datum van indiening de datum gehanteerd van het eerste contact met het IAS mits het aanvraagformulier binnen twee weken nadat het door het IAS ter ondertekening is toegezonden, door het IAS is ontvangen. Wordt de ondertekende aanvraag niet binnen twee weken door het IAS ontvangen, dan geldt als datum van indiening de dag waarop het IAS de ondertekende aanvraag heeft ontvangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet worden beslist neemt eerst een aanvang op het moment dat de complete aanvraag, inclusief het advies van het IAS en andere vereiste stukken, bij de SVB is ingediend.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 4:2, artikel 4:3a en artikel 4:4 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven