Onderwerp: Bezoek-historie

Indiening en gegevensverstrekking (SB3195)
Geldigheid:27-05-2021 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Personen die beschikken over DigiD kunnen een aanvraag om ouderdomspensioen, nabestaandenuitkering, kinderbijslag of AIO-aanvulling elektronisch indienen via de website van de SVB (www.svb.nl). Personen zonder DigiD en personen die een uitkering aanvragen op grond van de OBR, de Remigratiewet, de TAS 2014 en de TNS moeten gebruik maken van de aanvraagformulieren die de SVB verstrekt. Het komt voor dat een belanghebbende de SVB ondubbelzinnig verzoekt om toekenning van een uitkering, maar daarbij geen gebruik maakt van een door de SVB vastgesteld aanvraagformulier. De SVB merkt het verzoek in dat geval aan als een onvolledige aanvraag in de zin van artikel 4:5 Awb. Zie ook SB3196 over aanvulling van de aanvraag.

Als datum van indiening van een aanvraag hanteert de SVB de datum waarop de elektronische of schriftelijke aanvraag door de SVB is ontvangen. Bij stukken die per post zijn verzonden is de datum van ontvangst de datum waarop de SVB de postbus of brievenbus leegt. Uit een arrest van de Hoge Raad van 16 februari 1996 volgt dat een stuk dat per fax is verzonden, moet worden beschouwd als te zijn ingediend op de datum waarop het wordt verzonden indien het stuk voor middernacht door de ontvangende faxmachine is geregistreerd. Beleidsmatig volgt de SVB dezelfde lijn ingeval een aanvraag of een stuk per e-mail kan worden ingediend. Ook voor andere stukken dan aanvragen hanteert de SVB als beleid dat zij de datum van ontvangst aanmerkt als de datum van indiening.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij het IAS hanteert de SVB in verband met de vraag of de nabestaanden in aanmerking kunnen komen voor een voorschot op grond van de Regeling TAS 2014 of een tegemoetkoming op grond van de Regeling TNS als datum van indiening de datum van het eerste contact met het IAS, mits het IAS het aanvraagformulier ontvangt binnen zes weken nadat het door het IAS ter ondertekening is toegezonden. Ontvangt het IAS de ondertekende aanvraag niet binnen zes weken, dan geldt als datum van indiening de dag waarop het IAS de ondertekende aanvraag ontvangt. De termijn waarbinnen de SVB op de aanvraag moet beslissen, vangt aan op het moment dat de complete aanvraag, inclusief het advies van het IAS en andere vereiste stukken, bij de SVB is ingediend.

Grondslag

artikel 4:2, artikel 4:3a en artikel 4:4 Awb

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2021

Naar boven