Onderwerp: Bezoek-historie

Vertegenwoordiging en machtiging (SB3194)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingeval de belanghebbende zich wil laten vertegenwoordigen door een gemachtigde verlangt de SVB een originele machtiging, tenzij de vertegenwoordiger een advocaat of een notaris is.

Ingeval de belanghebbende zich wil laten vertegenwoordigen door een gemachtigde verlangt de SVB altijd een originele machtiging, tenzij de vertegenwoordiger één van de volgende rechtshulpverleners is: een advocaat, een notaris of een medewerker van een door de overheid gesubsidieerde instelling voor rechtshulp. Daarnaast ziet de SVB af van een machtiging indien redelijkerwijs niet kan worden betwijfeld dat de gemachtigde met toestemming van de belanghebbende optreedt, bijvoorbeeld indien rechtsbijstand wordt verleend door op rechtshulpverlening gerichte (onderdeleneen medewerker van) professionele en betrouwbare organisaties zoals rechtshulpverzekeraars een rechtshulpverzekeraar, of een vakbond of vakbondeneen accountant. Evenmin verlangt de SVB een machtiging indien:

  • de gemachtigde de partner van de aanvrager om kinderbijslag is en deze partner deel uitmaakt van het huishouden van de aanvrager en beiden in beginsel recht op kinderbijslag hebben;
  • de gemachtigde de partner van de aanvrager om halfwezenuitkering is en beiden in beginsel als nabestaande in de zin van artikel 22, tweede lid Anw kunnen worden aangemerkt ter zake van de halfwees waaraan het recht op uitkering kan worden ontleend;
  • de werkgever de aanvraag voor de vrijwillige verzekering voor een werknemer indient en daarvoor de premie betaalt. In de contacten tussen de SVB en de werknemer, die uit de vrijwillige verzekering voortvloeien, kan de werkgever als gemachtigde van de werknemer optreden.

Als de belanghebbende zich laat vertegenwoordigen en de vertegenwoordiger een originele machtiging moet overleggen, dient overlegging te geschiedenmoet hij dit doen binnen twee weken vanaf het moment waarop de SVB hierom heeft verzocht. Indien binnen deDe SVB hanteert een termijn van tweevier weken in geval de belanghebbende buiten Nederland woont Indien de vertegenwoordiger binnen de gestelde termijn geen machtiging wordt overgelegdoverlegt, is sprake van verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb en past de SVB het beleid toe dat is beschreven in Deel III, VereistenSB3201 over de vereisten aan de inhoud van een bezwaarschrift, SB3201 en herstel van verzuim.

Van de bevoegdheid op grond van artikel 2:2, eerste lid Awb om bijstand of vertegenwoordiging door een gemachtigde te weigeren, maakt de SVB alleen in uitzonderingsgevallen gebruik. Slechts indien sprake is van evidente en ernstige ondeskundigheid van de gemachtigde of als de gemachtigde een goede afhandeling van het beschikkingsproces belemmert, zal de SVB bijstand of vertegenwoordiging door die persoon weigeren.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 2:1 en artikel 2:2 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20132016

Naar boven