Onderwerp: Bezoek-historie

Vertegenwoordiging en machtiging (SB3194)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingeval de belanghebbende zich wil laten vertegenwoordigen door een gemachtigde verlangt de SVB een originele machtiging, tenzij de vertegenwoordiger een advocaat of een notaris is.

Daarnaast ziet de SVB af van een machtiging indien redelijkerwijs niet kan worden betwijfeld dat de gemachtigde met toestemming van de belanghebbende optreedt, bijvoorbeeld indien rechtsbijstand wordt verleend door een medewerker van een rechtshulpverzekeraar, of een vakbond of een accountant. Evenmin verlangt de SVB een machtiging indien:

  • de gemachtigde de partner van de aanvrager om kinderbijslag is en deze partner deel uitmaakt van het huishouden van de aanvrager;
  • de werkgever de aanvraag voor de vrijwillige verzekering voor een werknemer indient en daarvoor de premie betaalt. In de contacten tussen de SVB en de werknemer, die uit de vrijwillige verzekering voortvloeien, kan de werkgever als gemachtigde van de werknemer optreden.

Als de belanghebbende zich laat vertegenwoordigen en de vertegenwoordiger een originele machtiging moet overleggen, moet hij dit doen binnen twee weken vanaf het moment waarop de SVB hierom heeft verzocht. De SVB hanteert een termijn van vier weken in geval de belanghebbende buiten Nederland woont Indien de vertegenwoordiger binnen de gestelde termijn geen machtiging overlegt, is sprake van verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb en past de SVB het beleid toe dat is beschreven in SB3201 over de vereisten aan de inhoud van een bezwaarschrift en herstel van verzuim.

Van de bevoegdheid op grond van artikel 2:2, eerste lid Awb om bijstand of vertegenwoordiging door een gemachtigde te weigeren, maakt de SVB alleen in uitzonderingsgevallen gebruik. Slechts indien sprake is van evidente en ernstige ondeskundigheid van de gemachtigde of als de gemachtigde een goede afhandeling van het beschikkingsproces belemmert, zal de SVB bijstand of vertegenwoordiging door die persoon weigeren.

Grondslag

artikel 2:1 en artikel 2:2 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven