Onderwerp: Bezoek-historie

Belanghebbende (SB3192)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 25-09-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Belanghebbende bij een beschikking over het AOW-pensioen, de Anw-uitkering, de kinderbijslag, de AIO-aanvulling, de overbruggingsuitkering, de Remigratie-uitkering, het voorschot op grond van de TAS 2014 of de tegemoetkoming op grond van de TNS is in ieder geval degene tot wie de beschikking is gericht. De volgende personen en instellingen beschouwt de SVB mede als belanghebbende(n):

 

  • De partner van de aanvrager van kinderbijslag : Indien de partner van de aanvrager deel uitmaakt van het huishouden van de aanvrager en beiden in beginsel recht op kinderbijslag hebben, beschouwt de SVB de partner van de aanvrager eveneens als belanghebbende ten aanzien van de beschikking die wordt afgegeven aan de aanvrager.
  • De nabestaanden van een persoon die een aanvraag op grond van de TAS 2014 of TNS heeft ingediend. Artikel 15 TAS 2014 respectievelijk artikel 3, vijfde lid TNS regelen dat de behandeling van een aanvraag ten behoeve van de nabestaanden wordt voortgezet indien de persoon die de aanvraag heeft ingediend overlijdt voordat op de aanvraag is beslist.
  • De werknemer voor wie de werkgever een verklaring toepasselijke wetgeving (A1/E 101-verklaring) heeft aangevraagd. De SVB stelt niet de eis dat de werknemer deze aanvraag mede ondertekent, omdat het technisch (nog) niet mogelijk is dat de werknemer de aanvraag van een elektronische handtekening te voorziet. Om te verzekeren dat de werknemer geen bezwaar heeft tegen het verlenen van een verklaring toepasselijke wetgeving, stelt de SVB de werknemer in kennis van de ontvangst van de aanvraag. Daarnaast ontvangt de werknemer een afschrift van de beslissing.

 

Als de SVB zonder machtiging van een gerechtigde het pensioen of de uitkering op grond van artikel 19, tweede lid, artikel 20, artikel 25 AOW, de artikelen 49 en 57 Anw, artikel 25 AKW, artikel 19, tweede lid OBR dan wel artikel 26, eerste lid van het Verdrag met Marokko, artikel 36 van het Verdrag met Tunesië of artikel 33, tweede lid van het Verdrag met Turkije overmaakt naar een ander dan de gerechtigde, dan merkt de SVB het orgaan of de persoon aan wie het pensioen of de uitkering wordt betaald naast de rechthebbende aan als belanghebbende bij het betaaladres. De SVB beschouwt het orgaan of de persoon niet als belanghebbende bij het recht op pensioen of uitkering.

Personen en instellingen die de SVB nadrukkelijk niet als belanghebbenden in de zin van de Awb beschouwt, zijn:

 

  • Partners van pensioengerechtigden die op grond van artikel 1, tweede lid, onder b AOW als ongehuwd moeten worden beschouwd omdat zij duurzaam gescheiden leven. De betrokken partner kan met betrekking tot zijn eigen rechten zelf een beschikking aanvragen.
  • Partners van AOW- of Anw-gerechtigden die een andere socialezekerheidsuitkering genieten en die door de werking van een onweerlegbaar rechtsvermoeden tevens voor die andere socialezekerheidsuitkering als partner worden aangemerkt. Deze partners worden geacht slechts belanghebbende te zijn bij de beschikking van het bestuursorgaan dat de andere socialezekerheidsuitkering verstrekt (zie CRvB 7 november 2006).
  • Ex-partners van degenen aan wie kinderbijslag wordt uitbetaald. Deze ex-partners kunnen zelf om uitbetaling van de kinderbijslag vragen en zij ontvangen daarover dan een beschikking.
  • Personen (of instellingen) die aanspraak maken op een overlijdensuitkering. Deze personen (of instellingen) kunnen zelf een aanvraag indienen.

 

Wet- en regelgeving

Naar boven