Onderwerp: Bezoek-historie

Belanghebbende (SB3192)
Geldigheid:26-09-2018 t/m 25-09-2019Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 4: 17-06-2010 t/m 24-08-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Belanghebbende bij een beschikking betreffendeover het AOW-pensioen, de Anw-uitkering, de kinderbijslag, de tegemoetkoming TOG 2000AIO-aanvulling, de overbruggingsuitkering, de Remigratie-uitkering, het voorschot op grond van de TAS 2014 of de eenmalige uitkering ingevolgetegemoetkoming op grond van de TAS of TNS is in ieder geval degene tot wie de beschikking is gericht. De volgende personen en instellingen beschouwt de SVB mede als belanghebbende(n):

  • De partner van de aanvrager van kinderbijslag of tegemoetkoming TOG 2000: Indien de partner van de aanvrager deel uitmaakt van het huishouden van de aanvrager en beiden in beginsel recht op kinderbijslag of tegemoetkoming TOG 2000 hebben, beschouwt de SVB de partner van de aanvrager eveneens als belanghebbende ten aanzien van de beschikking die wordt afgegeven aan de aanvrager.
  • De partner van de aanvrager van een halfwezenuitkering: als een nabestaande in de zin van artikel 22, tweede lid Anw, een halfwezenuitkering heeft aangevraagd, en de partner van de aanvrager ter zake van de halfwees waaraan het recht op uitkering kan worden verleend eveneens als nabestaande in de zin van artikel 22, tweede lid Anw kan worden aangemerkt, dan beschouwt de SVB de partner van de aanvrager als belanghebbende ten aanzien van de beschikking die wordt afgegeven aan de aanvrager.
  • De nabestaanden van een persoon die een aanvraag ingevolgeop grond van de TAS 2014 of TNS heeft ingediend. Op grond van artikel 8Artikel 15 TAS 2014 respectievelijk artikel 3, vijfde lid 5 TNS wordtregelen dat de behandeling van een aanvraag ten behoeve van de nabestaanden wordt voortgezet indien de persoon die de aanvraag heeft ingediend komt te overlijdenoverlijdt voordat op de aanvraag is beslist.
  • De werknemer voor wie de werkgever een verklaring van toepasselijke wetgeving (A1/E 101-verklaring) heeft aangevraagd. Aangezien het technisch (nog)De SVB stelt niet mogelijk isde eis dat de werknemer voorafgaande aan de indiening van dedeze aanvraag tijdig van een elektronische handtekening te voorzienmede ondertekent, stelt de SVBomdat het technisch (nog) niet de eismogelijk is dat de werknemer de aanvraag mede ondertekend moet worden door de werknemervan een elektronische handtekening te voorziet. Om in deze gevallen te verzekeren dat de werknemer geen bezwaar heeft tegen de verleninghet verlenen van een verklaring toepasselijke wetgeving, wordtstelt de SVB de werknemer in kennis gesteld van de ontvangst van de aanvraag. Daarnaast ontvangt de werknemer een afschrift van de beslissing.

Als de SVB zonder machtiging van een gerechtigde het pensioen of de uitkering overmaakt naar een ander dan de gerechtigde op grond van artikel 19, tweede lid, artikel 20, artikel 25 AOW, de artikelen 49 en 57 Anw, artikel 25 AKW, artikel 19, tweede lid OBR dan wel artikel 26, eerste lid van het Verdrag met Marokko, artikel 36 van het Verdrag met Tunesië of artikel 33, tweede lid, van het Verdrag met Turkije overmaakt naar een ander dan de gerechtigde, dan wordtmerkt de SVB het orgaan of de persoon aan wie het pensioen of de uitkering wordt betaald naast de rechthebbende aangemerktaan als belanghebbende bij het betaaladres. HetDe SVB beschouwt het orgaan of de persoon wordt dan niet als belanghebbende bij het recht op pensioen of uitkering beschouwd.

Personen en instellingen die de SVB nadrukkelijk niet als belanghebbenden in de zin van de Awb beschouwt, zijn:

  • Partners van pensioengerechtigden die op grond van artikel 1, tweede lid, onder b AOW als ongehuwd moeten worden beschouwd omdat zij duurzaam gescheiden leven. De betrokken partner kan met betrekking tot zijn eigen rechten zelf een beschikking aanvragen.
  • Partners van AOW- of Anw-gerechtigden die een andere socialezekerheidsuitkering genieten en die door de werking van een onweerlegbaar rechtsvermoeden tevens voor die andere socialezekerheidsuitkering als partner worden aangemerkt. Deze partners worden geacht slechts belanghebbende te zijn bij de beschikking van het bestuursorgaan dat de andere socialezekerheidsuitkering verstrekt (zie CRvB 7 november 2006).
  • Ex-partners van degenen aan wie kinderbijslag wordt uitbetaald. Deze ex-partners kunnen zelf om uitbetaling van de kinderbijslag aan hen vragen en zij ontvangen daarover dan een beschikking.
  • Personen (of instellingen) die aanspraak maken op een overlijdensuitkering die al aan een ander is toegekend. Deze personen (of instellingen) kunnen zelf een aanvraag indienen.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 1:2 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2010september 2018

Wet- en regelgeving