Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdvakken van medeverzekering (SB2329)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het verdrag met Turkije bevat een regeling op grond waarvan een in Turkije wonende huwelijkspartner medeverzekerd is voor de AOW. Uit de uitspraak van de CRvB van 31 januari 2014 blijkt dat het voor het ontstaan van medeverzekering niet uitmaakt of de verzekerde echtgenoot verplicht of vrijwillig verzekerd was voor de AOW. De SVB past de bepaling over medeverzekering sekseneutraal toe.

De SVB gaat er van uit dat de regeling over medeverzekering uitsluitend geldt voor gehuwden en geregistreerd partners.  Het beleid in SB2154 over huwelijkse tijdvakken op grond van het Unierecht is van overeenkomstige toepassing.

Sinds 1 januari 2013 wordt de leeftijd waarop recht op AOW-pensioen ontstaat jaarlijks aangepast. Vanaf die datum spreekt artikel 13 AOW niet langer van ‘15-jarige leeftijd’ en ‘65-jarige leeftijd’, maar van ‘aanvangsleeftijd’ respectievelijk ‘pensioengerechtigde leeftijd’. Om die reden houdt de SVB alleen rekening met tijdvakken van medeverzekering uit de periode die ligt tussen de aanvangsleeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd van de betrokkene. Het verdrag met Turkije is nog niet aangepast aan de gewijzigde terminologie in artikel 13 AOW. Daarom leest de SVB ‘15-jarige leeftijd’ als ‘aanvangsleeftijd’ en ’65-jarige leeftijd’ als ‘pensioengerechtigde leeftijd’ bij de toepassing van de bepaling over medeverzekering.

Medeverzekering ontstaat niet in perioden waarin de huwelijkspartner zelfstandig verzekerd is in Turkije, tenzij dit vrijwillige verzekering betreft (zie SB2155 over vrijwillige verzekering voor de overeenkomstige regels in Verordening (EG) nr. 883/2004).

Grondslag

artikel 24 Verdrag met Turkije

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Naar boven