Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdvakken van medeverzekering (SB2329)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het verdrag inzake sociale zekerheid met Turkije bevat een regeling op grond waarvan de gehuwde vrouw tijdens het huwelijk is meeverzekerd met haar echtgenoot voor de AOW gedurende tijdvakken dat zij in Turkije woont. Deze medeverzekeringstijdvakken zijn van belang voor de hoogte van het AOW-pensioen en de toeslag. Op grond van de uitspraak van de CRvB van 31 januari 2014 moet de SVB tijdvakken van medeverzekering honoreren over tijdvakken dat de echtgenoot verplicht of vrijwillig verzekerd was voor de AOW. Voorafgaand aan deze uitspraak honoreerde de SVB uitsluitend medeverzekeringstijdvakken over tijdvakken van verplichte verzekering.

De SVB past de bepaling over medeverzekering sekse-neutraal toe. De SVB gaat er voorts van uit dat de regeling over medeverzekering uitsluitend ziet op personen die formeel zijn gehuwd en op personen met een geregistreerd partnerschap. Er vindt geen gelijkstelling plaats van gehuwden met personen die een gezamenlijke huishouding voeren. Dit standpunt is in het kader van de toepassing van Bijlage XI Verordening (EG) nr. 883/2004 bevestigd in de uitspraak van de CRvB van 6 november 2013.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de leeftijd waarop recht ontstaat op AOW-pensioen jaarlijks met een of meer maanden verhoogd. Als gevolg daarvan is in artikel 13, eerste en tweede lid AOW '15-jarige leeftijd' vervangen door: aanvangsleeftijd en '65-jarige leeftijd' door: pensioengerechtigde leeftijd. Bij de toepassing van de bepaling over medeverzekering honoreert de SVB daarom tijdvakken die zijn gelegen in de periode tussen de aanvangsleeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd die op grond van artikel 7a AOW op de betrokkene van toepassing is.

Medeverzekeringstijdvakken kunnen alleen worden gehonoreerd in het AOW-pensioen of de toeslag als zij niet samenvallen met tijdvakken van verzekering vervuld krachtens de Turkse wetgeving of tijdvakken waarover de betrokkene recht heeft op een Turks ouderdomspensioen. Evenals het geval is bij de overeenkomstige regels in Verordening (EG) nr. 883/2004 houdt de SVB hierbij geen rekening met tijdvakken van vrijwillige verzekering (zie SB2155 over vrijwillige verzekering).

Grondslag

artikel 24 Verdrag met Turkije

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven